Separar silabas da palavras — galinheiro , cozinheira, grunhidofarinha

Separar silabas da palavras — galinheiro , cozinheira, grunhidofarinha

 • A-li-nei-ro
  co-zi-nei-ra
  ru-ni-do-fa-ri-na

  desculpa o je e o aka nao tao funcionando 🙁

 • GA-LI-NHE-IRO

  CO-ZI-NHA

  GRU-NHI-DO

  FA-RI-NHA


Добавить комментарий

82 + = 90